คอลัมน์หมายเลข 7 : กนช.เห็นชอบแผนฟื้นฟูบึงราชนก ตอนที่ 2

วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ปัญหาอุปสรรคหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำแผนแม่บทฟื้นฟูบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 4,865 ไร่ แต่สภาพปัจจุบันมีหน่วยงานราชการขอใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่
              
การประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปีที่แล้ว ได้บทสรุป ส่วนราชการยอมคืนพื้นที่ ทำให้มีพื้นที่เก็บน้ำกว่า 28 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะขุดลอกคลองสมอแข, คลองวงพาด รวมถึงปรับปรุงเส้นทางน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำวังทอง
              
ที่มาของการตรวจสอบเรื่องนี้ หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจการใช้งบประมาณภาครัฐ พบว่ามีการก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการภายในบึง ขณะเดียวกันแม้จะมีการขุดลอกแหล่งน้ำ แต่ขาดการบูรณาการร่วมกัน บึงราชนกจึงมีสภาพเป็นแอ่งน้ำสลับพื้นที่ตื้นเขิน ใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ จึงพยายามผลักดันเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล
              
บึงราชนกจะเป็นโครงการนำร่อง สำหรับการฟื้นฟูบึงขนาดใหญ่ ที่เสื่อมสภาพการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เริ่มดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 นี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7