News

หัวหน้าวิเชียร รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

แฟนเพจ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพ นายวิเชียร ชิณวงษ์, นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ดี และ นายสงัด เกิดเทวา ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

โดย นายวิเชียร ชิณวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ผลงานดีเด่นคือ จับกุม ผู้ที่ลักลอบเข้าไปตั้งแคมป์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ ในบริเวณจุดที่ไม่ได้รับการอนุญาต และกระทำผิดกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ดี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ผลงานดีเด่น คือ การแก้ไขปัญหาราษฎรอาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวทางมติครม 30 มิถุนายน 2541 และการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยการผลักดันและเคลื่อนย้ายช้างป่ากลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลคนดีศรีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ประจำปีพุทธศักราช 2559

และนายสงัด เกิดเทวา พนักงานขับรถยนต์ ส 2 จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง สบอ.16 ผลงานเด่น ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง ซึ่งได้รับมอบหมายงานให้ประสานงานและปฏิบัติงานในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลางซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่หน่วยเป็นผู้จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยอินทนนท์ ทั้งนี้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับรางวัลจะมีการบันทึกชื่อเสียงเรียงนามไว้เป็นเกียรติยศตลอดไป