News

สช.ตรวจสอบเงินอุดหนุนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ชี้แจงการจัดระบบตรวจสอบใช้ฐานข้อมูล 13 หลัก ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาเด็กซ้ำซ้อน หรือเด็กผี และจ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ไม่ได้จ่ายเป็นภาคเรียน เพื่อตรวจสอบจำนวนเด็กตลอดเวลา เช่น ถ้าเด็กขาดเรียนไปเกิน 15 วัน ก็จะไม่จ่ายในเดือนนั้น

ส่วนเรื่องเงินเดือนครู เป็นประเด็นที่โรงเรียนต้องบริหารจัดการ กรณีที่ครูถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับเงินเดือนตามอัตราคือ 15,000 - 15,800 บาท ขอให้ร้องเรียนกับ สช. เพื่อดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรม

สำหรับรายการเงินอุดหนุนที่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญ จำนวน 401 โรงเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ได้แก่ งบเรียนฟรี 15 ปี หรือเงินอุดหนุนรายหัว 13,000 บาทต่อเด็ก 1 คน เบี้ยเสี่ยงภัยครูคนละ 2,500 บาทต่อเดือน ในสัดส่วนนักเรียน 30 คนต่อครู 1 คน และค่าตอบแทนครูสอนศาสนาคนละ 2,000 บาท โรงเรียนละไม่เกิน 6 คน

ส่วนเงินค่าอาหารกลางวัน จะให้เฉพาะนักเรียนอนุบาล - ป.6 ในอัตรา 20 บาทต่อคน และมีค่านมโรงเรียนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง