สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันแรก

วันที่ 7 เม.ย. 2562 เวลา 20:15 น.

Views

เวลา 15.38 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันแรก ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ขอแสดงความชื่นชม กับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ขอให้ทุกท่านนำวิชาความรู้ที่เรียนมานั้น นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อตนเองและส่วนรวม โดยใช้สติปัญญา ตลอดจน เมตตาธรรม และความตั้งใจที่ดี เพื่อนำไปสู่ความเจริญของประเทศชาติและประชาชน ตลอดจน ตนเองได้ต่อไป"

สำหรับปีนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน, พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะสหเวชศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 3,329 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการผลักดัน 8 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อสร้างกลไกและสภาพแวดล้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ร่วมกับภาคเอกชน ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของคณาจารย์และนักวิจัย ทำให้ได้รับรางวัลจากเวทีระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 18 รางวัล

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์