สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันสุดท้าย

วันที่ 8 เม.ย. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 15.34 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวันนี้ มีบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, วิทยาลัยนวัตกรรม และคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,123 คน

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินกิจการใน 4 ด้าน อาทิ การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ได้สร้างหลักสูตรนานาชาติ และขยายความร่วมมือระหว่างประเทศส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา ผ่านข้อตกลงความร่วมมือวิชาการในระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ 272 แห่ง, ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่รุนแรงมากขึ้น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี 2559 ปีที่ผ่านมา ดำเนินการเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งลดช้อน ส้อม หลอด และแก้วพลาสติกด้วย

นอกจากนี้ ศูนย์รังสิต ได้ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย และในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม "พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย" เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์