News

สุรินทร์ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ. สุรินทร์ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาและประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เถราจารย์ จากนั้นประธานสงฆ์เจิมใบพลู แล้วถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระเถราจารย์ พระราชวรคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ  นำไปดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวคาถาตักน้ำ แล้วตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท

จากนั้น พราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รับแว่นเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้งแล้วใช้มือโบกควันออกแล้วส่งต่อ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จนครบ 3 รอบ  เป็นอันเสร็จพิธี และนำน้ำอภิเษกเก็บรักษาไว้ก่อนนำส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป