News

ลพบุรีจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ที่พระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยเมื่อเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญใบพูล 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์เจิมใบพูลและถวายใบพูล 7 ใบ แด่พระเถราจารย์ 

โดยเมื่อถึงเวลา 10 นาฬิกา พระเถราจารย์ดับเทียนชัย ขณะเดียวกันพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำ พระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร และมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวคาถาตักน้ำ จบแล้วตักน้ำอภิเษกจากขันสาครใส่คนโทปริมาณน้ำถึงคอคนโท ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 30 รูป ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดกรวดน้ำ – รับพร

เมื่อถึงเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ หลวงทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดรับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ว วักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้งแล้วส่งต่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในพระอุโบสถเวียนไปทางซ้ายจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วพราหมณ์หลวงเบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะนำน้ำมาจากแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำราชบุรี แม่น้ำเพชรบุรี และแหล่งน้ำพิเศษ 4 แหล่งใน จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย  สระเกษ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา และอีก 4 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใน จ.ชลบุรี และเเหล่งน้ำจากทั่วประเทศอีก 107 แห่ง รวมทั้งแหล่งน้ำจากในกรุงเทพฯ 1 แห่ง

เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย สำหรับน้ำอภิเษกของจังหวัดลพบุรีจะเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร โดยในวันที่ 10 เมษายน 2562 จังหวัดลพบุรีจะนำคนโฑน้ำอภิเษกส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป