News

อย.ชี้แจง เจตนารมณ์ของกฎหมาย ประเด็นการครอบครองกัญชา

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ระบุว่า กรณีการตรวจสอบมูลนิธิข้าวขวัญ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วตำรวจ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ไปพบต้นกัญชา เมล็ดกัญชา และผลิตภัณฑ์แปรรูป และหลายฝ่ายตั้งคำถาม ถึงนโยบายปลดล็อกกัญชา เพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงหรือไม่

เรื่องนี้ อย. ชี้แจงเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต้องการให้ผู้ครอบครองกัญชา 3 กลุ่ม มาแจ้งการครอบครองให้ถูกต้อง ทั้งลักษณะกัญชาที่ครอบครองอยู่ และวัตถุประสงค์การใช้ ผู้แจ้งจะได้รับการยกเว้นโทษ และต้องแจ้งภายใน 90 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ ล่าสุด มีผู้แจ้งครอบครองกับ อย. แล้ว 906 ราย เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 11 ราย และผู้ป่วย 895 ราย ส่วนในต่างจังหวัด มีผู้ประกอบวิชาชีพแจ้งครอบครอง 5 ราย ผู้ป่วยอีก 442 ราย และมีบุคคลอื่น อีก 1 ราย

ประเด็นการปลูก ผลิต หรือสกัดกัญชา คุณสมบัติที่จะขออนุญาตได้ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มบุคคล ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา ตรงนี้ เปิดช่องให้วิสาหกิจชุมชน ภาคการเกษตรและผู้ศึกษาวิจัย ผลิตหรือสกัดกัญชาได้ ภายใต้ระบบการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อให้กัญชามีคุณภาพ และป้องกันการหลุดออกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และทั้งหมดเลขาธิการ อย.จะเป็นผู้อนุญาตให้ครอบครองได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง