News

ซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

เช้าวันนี้ กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ติดตามรายงานสดจากคุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน