News

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทวันสงกรานต์ เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท ใจความตอนหนึ่งว่า

สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจา ที่น่าชื่นใจต่อกัน ผู้น้อย ก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อเอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ

นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไปอย่าให้สิ้นสูญ ขอย้ำว่า เราล้วนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคน เป็นพระก็มีหน้าที่ตามพระธรรมวินัย เป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ตามกฎหมาย และจรรยาข้าราชการเป็นพลเมือง ก็มีหน้าที่พลเมือง

จึงขอให้ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี อย่าได้ประพฤติปฏิบัติการอันใดที่ผิดไปจากหน้าที่ของตน และขอให้เตือนตนอยู่เสมอว่า การทำหน้าที่จะราบรื่นเรียบร้อยไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความเกื้อหนุนจากเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมสังคม เพราะฉะนั้น ความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจ จะช่วยจรรโลงความสุขและความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์

ปีนี้ กรมการศาสนาจัดสวดมนต์สงกรานต์เหมือนกับการสวดมนต์ข้ามปี ชวนครอบครัวคนไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม สรงน้ำพระพุทธรูป ไหว้พระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และทำบุญวันสงกรานต์เบิกบานใจ