News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ผ่าน พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงห่วงใย ในเรื่องอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้พิจารณาใช้จิตอาสา ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ และท้องถิ่น ในทุกจังหวัด และทุกพื้นที่ ดังนี้ คือ 1.อำนวยความสะดวกด้านการจราจร  2.ร่วมรณรงค์ ไม่ให้ประชาชน ดื่มสุราแล้วขับ ขับขี่ยานพาหนะ และ 3.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการการปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ  ในการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยหากต้องการการสนับสนุนใดๆ ให้เสนอความต้องการ ผ่านทาง กองงานในพระองค์ ซึ่งพร้อมจะช่วยสนับสนุน อย่างเต็มที่