สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 10.57 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายฉีดสรงพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ภายในหอพระสุลาลัยพิมาน แล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการ ทรงสรงพระบรมธาตุ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และทรงสรงพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทั่วทุกพระโกศ ทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา เจ้าพนักงานกรมการศาสนาอาราธนาศีล พระสงฆ์ถวายศีล และถวายพรพระจบ ทรงจุดธูปเทียนที่พนมข้าวบิณฑ์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ ภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ถวายพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร และบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง 5 ชั้น 

ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง ทรงทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์ 18 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้วทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สดับปกรณ์ อีกจำนวน 3 เที่ยว เที่ยวละ 18 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วทรงกราบพระบรมอัฐิที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร

เวลา 15.51 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกในโครงการ"1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งรัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้น้อมนำพระราโชบายในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนมาปฏิบัติ ซึ่งจะทำการปลูกต้นไม้ทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกรุงเทพมหานครจะคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญหรือเป็นสัญลักษณ์ 1 เส้นทาง และกระทรวงมหาดไทยจะให้จังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด รวม 76 เส้นทาง เพื่อปรับปรุงผิวถนนและทางเท้า รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ถนนดังกล่าวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย หรือสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัด ด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดสองข้างทางตามความเหมาะสม

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ