ประกาศตั้ง กรมการขนส่งทางราง มีผล 15 เม.ย.เป็นต้นไป

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 05:56 น.

Views

ได้มีการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางขึ้นแล้ว เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางของประเทศ

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 18 พ.ศ.2562 มีผลให้มีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนนี้ เป็นต้นไป โดยโอนสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ไปเป็นของกรมการขนส่งทางราง

การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากการขนส่งทางราง มีบทบาทสำคัญกับการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ แต่การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางของประเทศ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางทั้งประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้การเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขัน และเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงยกฐานะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดตั้งเป็นกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Tag : สนามข่าว 7 สี กรมขนส่งทางราง การขนส่งทางราง ระบบคมนาคมขนส่ง กรมการขนส่งทางราง