จัดตั้งกรมขนส่งทางรางทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางของประเทศ

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 18 พ.ศ.2562 มีผลให้มีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนนี้ เป็นต้นไป โดยโอนสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ไปเป็นของกรมการขนส่งทางราง

การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากการขนส่งทางรางมีบทบาทสำคัญกับการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ แต่การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางของประเทศยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยังไม่มีหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางทั้งประเทศ มีมาตรฐานเดียวกัน
   
ดังนั้นเพื่อให้การเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและการกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศ ให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงยกฐานะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดตั้งเป็นกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น