News

สงกรานต์ 5 วัน ศาลสั่งคุมประพฤติ 8,383 คดี

เป็นยอดที่รวบรวมระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน ศาลได้สั่งคุมประพฤติจำนวน 8,383 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 8,222 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 98.08 โดยเฉพาะวันที่ 15 เมษายน วันเดียวมีคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดรวม คือมีมากถึง 4,264 คดี ในจำนวนนี้เป็นคดีขับรถขณะเมาสุราเกือบทั้งหมด มีเพียง 2 คดีที่เป็นเรื่องของการขับรถโดยประมาท

ส่วนยอดของผู้ที่ถูกศาลออกคำสั่ง ให้สวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไลอีเอ็ม (EM : Electronic Monitoring) ในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา มียอดสะสม 5 วันรวม 389 คน เฉพาะวันที่ 15 เมษายน มีทั้งสิ้น 203 คน ส่วนใหญ่ถูกกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 -04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน หลังจากนั้นต้องคุมความประพฤติต่อเนื่องไปอีก 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง

ส่วนยอดรวมคดีตามความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ขึ้นสู่ศาลทั่วประเทศ มีจำนวน 20,942 คดี พิพากษาไปแล้วเกือบทั้งหมด เหลือค้างอีก 297 คดี โดยศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคดีขึ้นสู่ศาลมากที่สุด รองลงมาคือ นครราชสีมา, ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ และข้อหาที่มีการกระทำผิดมากที่สุดคือ เมาแล้วขับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง