News

วันที่ 6 ของ 7 วันอันตราย รวมอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง เสียชีวิต 348 คน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 วันที่ 6 ของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" สำหรับในวันเดินทางกลับเข้าทำงานพบเกิดอุบัติเหตุ 369 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 42 คน ผู้บาดเจ็บ 381 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ จังหวัดนครราชสีมา 19 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ ระยอง จังหวัดละ 4 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช 26 คน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ การขับรถเร็ว รองลงมาเกิดจากการดื่มสุราแล้วขับ ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเส้นทางตรง

ขณะที่รวม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 62 รวมเกิดอุบัติเหตุแล้ว 3,068 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 348 คน ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 119 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานี จังหวัดละ 15 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช 126 คน

ด้าน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผย ภาพรวมการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครหลังเทศกาล ประชาชนใช้เส้นทางได้ค่อนข้างสะดวก จราจรติดขัดน้อยลงกว่าเทศกาลที่ผ่านมา ส่วนมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 16 เมษายน 2562 พบรถจักรยานยนต์ทำความผิด 38,993 ครั้ง ยึดรถไว้ 845 คัน และส่งดำเนินคดี 27,395 คน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 32,503 ครั้ง เจ้าหน้าที่ทำการยึดใบอนุญาตขับขี่ 2,038 ใบ ยึดรถยนต์ 272 คัน ส่งดำเนินคดี 18,360 คน

โดยตลอด 6 วันที่ผ่านมา (11- 16 เมษายน 2562) ตรวจพบการกระทำความผิด เป็นรถจักรยานยนต์ 177,134 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ 146,017 ครั้ง ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้ 6,435 คัน แบ่งออกเป็นรถจักรยานยนต์ 4,752 คัน และรถยนต์ 1,683 คัน และขณะที่ส่งดำเนินคดี รถจักรยานยนต์ 131,674 คน รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคล 91,499 คน