สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทานไปถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ด้วยทรงยึดถือความกตัญญูกตเวที เป็นธรรมะประจำพระราชหฤทัย ดังเช่นพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย ซึ่งนอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระบรมราชบุรพการีแล้ว ยังมีราชประเพณีหนึ่งที่สำคัญ คือการพระราชทานเครื่องสรงน้ำ และเครื่องรดน้ำสงกรานต์แก่บุคคลผู้ยังมีชีวิต โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ ตลอดจนข้าราชสำนักผู้ใหญ่ เชิญเครื่องสรงน้ำ-รดน้ำสงกรานต์ ไปถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช และพระราชทานแก่พระราชวงศ์ผู้ใหญ่ ตลอดจนข้าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้สูงอายุบางพระองค์ และบางท่านที่ทรงนับถือ เป็นการแสดงพระราชกตัญญุตาธรรม และพระมหากรุณาธิคุณ

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระสังฆราช สงกรานต์ สรงน้ำสงกรานต์ เครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน