News

ขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ฯ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ช่วงเช้าวันนี้ มีพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อไปเก็บรักษาไว้รอการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ติดตามรายงานสดกับ คุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน รายงานสดจากบริเวณถนนราชดำเนินใน