News

สรุปยอด ศาลสั่งคุมประพฤติเมาแล้วขับ ทะลุ 12,000 คดี

โดยเฉพาะวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย มีคดีเข้าสู่ศาลและศาลสั่งคุมความประพฤติทั้งสิ้น 3,693 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 3,454 คดีคดีขับเสพ 231 คดี และคดีขับรถประมาท 8 คดี เฉพาะคดีเมาแล้วขับมีผู้ที่ถูกศาลสั่งติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไล EM ในคดีขับรถขณะเมาสุรา 91 คน พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากบ้าน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.  เป็น เวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 4 ครั้ง และทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง ส่วนยอดสะสมกรณีที่ศาลสั่งใช้กำไล EM ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน มีทั้งสิ้น 480 คน แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 478 คน คดีขับเสพ 2 คน

สำหรับยอดสะสมคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ 7 วันอันตราย มีทั้งสิ้น 12,597 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 12,192 คดี คดีขับเสพ 386 คดี คดีขับรถประมาท 19 คดี ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด คือกรุงเทพมหานคร 727 คดี,  มหาสารคาม 714 คดี และนครพนม 533 คดี

หลังจากนี้กรมคุมประพฤติจะทำการคัดกรอง หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุราก็จะส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปบำบัด ฟื้นฟูสภาพ และให้ทำงานบริการสังคม สร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม งานที่ไปทำอย่างเช่น การดูแลเหยื่อเมาแล้วขับ หรือผู้ป่วยติดเตียงตามโรงพยาบาล หรือไปเป็นอาสาจราจร ร่วมกิจกรรมตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ