องคมนตรี เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่ 2

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ที่โรงแรมริเวอร์วิว เพลส โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2562 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนทุนให้สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และปรับตัวให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการถูกชักชวนไปในทางที่ไม่เหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมกับสมาชิกครอบครัว เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมปลูกฝังความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับทุนพระราชทาน, กิจกรรมกลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์กับการสรรค์สร้างอัลบั้มภาพของครอบครัว

Tag : องคมนตรี พงษ์เทพ หนูเทพ นักเรียนทุนพระราชทาน ทุนพระราชทาน