News

ไทยลาวร่วมพัฒนาระบบชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ EV

ตัวแทนประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการนำร่องระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการร่วมกันติดตั้ง อีวีเอ็น หรือระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่มีปลอดภัยสูง เพื่อทำการศึกษาการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมทั้งสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อวางรากฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนเริ่มใช้จริงในอนาคต โดยประเทศลาวมีแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 26,000 เมกะวัตต์ รัฐบาลลาวจึงสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ทั่วประเทศ

สำหรับระบบอีวีเอ็น เป็นระบบชาร์จไฟฟ้าอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยร่วมกับเนเธอร์แลนด์พัฒนาขึ้น สามารถใช้กับระบบการชาร์จได้เกือบทุกแบบทั่วโลกสามารถควบคุมกำลังไฟในการจ่ายได้อย่างเหมาะสมของรถ EV แต่ละคัน ช่วยรักษาอายุแบตเตอรี่ของรถ EV ได้ยาวนานเต็มประสิทธิภาพ ไม่เสื่อมก่อนกำหนดเวลา ยังมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าล่มในระหว่างการชาร์จไม่เป็นอันตรายต่อสถานที่ชาร์จและตัวรถ