News

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิด และประทานรางวัล สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดี

เวลา 14.13 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ทรงเปิด และประทานรางวัล "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2561" ภายใต้กิจกรรม "อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชน ร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก" ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค 1-9 จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นแบบ และมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ทรงผลักดันเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการปรับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2553 และการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินโครงการฯ

โอกาสนี้ ประทานโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แก่ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แก่สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แก่สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมประทานเกียรติบัตรแก่สำนักงานอัยการจังหวัด 15 แห่ง ที่ได้รับรางวัลชมเชย และมีพระดำรัสเปิดงาน

จากนั้น ทรงฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนขบวนการขจัดความรุนแรงตามนโยบายเชิงรุก ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการของสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ สำนักงานอัยการจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ได้กำหนดหลักการให้สำนักงานอัยการทุกสำนักงานในจังหวัด ร่วมดำเนินงานคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็ก ในการป้องกันอาชญากรรม และในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งประสานการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ และชุมชน เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ โดยสำนักงานอัยการที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องจัดตั้งคณะทำงานสหวิชาชีพจังหวัดในท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการและกลไกในการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ตลอดจนจัดการประชุมสหวิชาชีพ Case Conference เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด