Green Report : วางแผนรับมือขาดแคลนน้ำ

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือ ภัยแล้ง แล้วหลายจังหวัด เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด และชลบุรี รวมกว่า 300 หมู่บ้าน

แผนการดูแลวิกฤตภัยแล้งปีนี้ นอกจากการสนับสนุนแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่แล้ว แต่ละจังหวัดจะต้องจัดชุดสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ แหล่งน้ำผิวดิน และประมาณการใช้น้ำของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบันด้วย

นอกจากแหล่งน้ำกินน้ำใช้แล้ว ภัยแล้งปีนี้เริ่มกระทบแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะในผืนป่า จนต้องช่วยด้วยการใช้รถขนน้ำไปเติมไว้ให้สัตว์ประทังชีวิต

นักวิชาการ ระบุว่า การที่ป่าขาดแคลนน้ำ สัตว์ป่าไม่มีน้ำกิน เป็นเวลานานๆ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำลายพันธุกรรมของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัดส่วนของเพศสัตว์ได้ สัตว์จะมีตัวผู้มากกว่าตัวเมีย ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการลดจำนวนประชากรลง

ขณะที่ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร วิเคราะห์สถานการณ์น้ำปีนี้เทียบกับปี 2561 พบว่า ปริมาณน้ำต้นทุนจากฝนปีที่แล้วมีน้อย จึงส่งผลต่อหลายพื้นที่น้ำน้อย เช่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ หรือโซนสีแดง

ส่วนพายุฤดูร้อน ที่พัดถล่มในช่วงที่ผ่านมา ยังพอให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่บ้าง แต่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำยังไม่สามารถกักเก็บไว้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านได้ ดังนั้น แผนปีนี้จึงมีการจัดหาจัดซื้อแหล่งน้ำไว้ให้ประชาชนจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม หรือครอบคลุมถึงช่วงฤดูฝน ที่จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ยังปกติ ฤดูฝนปีนี้จึงน่าจะเป็นไปตามฤดูกาลในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมาช่วยบรรเทาภัยแล้งได้

น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงปกติอยู่ แต่ต้องมีการวางแผนใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า วันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัด ที่มีการประกาศภัยแล้ง ชาวบ้านอยู่กันอย่างไร...


Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report