News

สรรพกรยอมถอย รีดภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

สรรพากร สั่งถอย ยอมรื้อเกณฑ์รีดภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเกิน 20,000 บาท เล็งประกาศใหม่ใน 1-2 สัปดาห์ ให้คนยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยไม่ต้องไปเซ็นธนาคาร แต่ให้คนไม่ยินยอมต้องไปเซ็นเอง การให้แสดงความยินยอมนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยจากธนาคารมากรมสรรพากร ยังต้องมีอยู่ แต่จะแก้วิธีการใหม่ให้สะดวกต่อส่วนรวมยิ่งขึ้น เช่น ประกาศเดิมกำหนดให้ผู้มีเงินฝากออมทรัพย์ทุกคนต้องมาแสดงความยินยอมนำส่งข้อมูลกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยต่ำกว่า 20,000 บาทต่อปี

แต่ประกาศใหม่อาจคิดกลับข้างกัน ให้เฉพาะคนที่ไม่ต้องการยินยอม ส่งข้อมูลดอกเบี้ยมาแจ้งกับธนาคารแทน เท่ากับว่าคนส่วนใหญ่ถ้าต้องการยินยอมให้นำส่งข้อมูลเพื่อรับสิทธิ ยกเว้นภาษีดอกเบี้ย ก็ไม่ต้องเดินทางมาเซ็นที่ธนาคาร ส่วนคนที่ไม่ยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยก็ต้องไปเซ็น แต่คนกลุ่มถ้าดอกเบี้ยเข้าเกณฑ์ ก็ต้องเสียภาษีตามปกติ