ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับวินิจฉัยสูตรคำนวนสส.บัญชีรายชื่อ

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 17:22 น.

Views

ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นขอให้วินิจฉัยการคำนวณสูตร สส.บัญชีรายชื่อ มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ลงความเห็นว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ในการพิจารณา กรณีนี้ยังไม่ถือว่ามีปัญหาเพราะยังไม่ปรากฎว่ากกต.ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญที่ศาล รัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย

วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรค 1 (1) และ (2) แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า กรณีที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ซึ่งเป็นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยความผิดชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น

รัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการและขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้วโดยการใช้สิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำร้องโดยตรงในประเด็นนี้โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรค 1 (1) ได้

ส่วนคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องจะคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าว ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก  (7 ต่อ 2)  ว่า กรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งต้องกระทำหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว

และข้อเท็จจริงตามคำร้องยังไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องได้ใช้หน้าที่ และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญ และกฎหมายบัญญัติ กรณี จึงยังถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องเกิดขึ้นแล้ว คำร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรค 1 (2) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

Tag : ศาลรัฐธรรมนูญ กกต บัญชีรายชื่อ สูตร การเมือง เลือกตั้ง