News

กรมวังผู้ใหญ่ เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า จังหวัดตาก

ที่บริเวณป่าชุมชน ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พลอากาศตรี วีรพันธ์ ภูวจินดา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา จำนวน 1,400 คน เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งกลุ่มทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสบยม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง

นอกจากนี้ มีการสาธิตการลดปริมาณเชื้อเพลิง ด้วยการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ในเสวียน ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาแต่อดีต ด้วยการสานไม้ไผ่สดเป็นตะแกรง ล้อมเป็นวงกลมใต้ต้นไม้ นำเศษไม้ ใบไม้แห้ง ที่เป็นเชื้อเพลิงที่ผิวดิน ไปเทไว้ให้เกิดการย่อยสลาย เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า ป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อสุขภาพของประชาชน

ส่วนที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก มีประชาชนจาก 9 อำเภอของจังหวัด มาสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานจำนวนมาก โดยต่างอยากมีส่วนร่วมในการเป็นประชาชนจิตอาสา เพื่อร่วมกันทำความดีตอบแทนสังคม ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด