News

ภาพเป็นข่าว : หลายหน่วยงานรวมพลังลดขยะพลาสติกได้ถึง 2,686 ตัน

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกไปได้แล้วกว่า 1,500 ล้านใบ หรือประมาณ 2,686 ตัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ออกมาสรุปผลโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลดและเลิกใช้พลาสติก และใช้นวัตกรรมใหม่คัดแยก และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกไปได้แล้วกว่า 1,500 ล้านใบ หรือประมาณ 2,686 ตัน

โดยโครงการนี้ใช้ 5 กิจกรรมหลัก คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, รณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด, การลดใช้ถุงพลาสติกหูิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ และในพื้นที่สวนสัตว์, การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

จึงทำให้ปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร ลดลง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี ส่วนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวก็ลดลง 30 ล้านใบต่อปี และอีก 3 ปีข้างหน้าก็มีความพยายามจะลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกด้วย