News

นักวิชาการแนะ 8 ข้อเสนอ ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับรัฐบาล

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอาศรมความคิดด้านระบบโลกศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ราชบัณฑิตยสภา จัดเสวนาเรื่อง "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ทั้งระบบ"

โดย นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้าง และพร้อมจะเกิดขึ้นในทุกช่วงของปี

ดังนั้น จึงได้เตรียม 8 ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับรัฐบาล โดยแผนแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน เริ่มจากรัฐบาลต้องบรรจุ ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องมีแผนแก้ไขปัญหาให้ได้ภายใน 1 - 2 ปี และเร่งศึกษาวิจัยหากลไกเฝ้าระวัง ติดตามปัญหามลพิษทางอากาศทั้งระบบ โดยมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งรัฐบาลต้องประกาศให้เครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าควบคุม และลดภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ราคาเครื่องฟอกอากาศถูกลงประชาชนเข้าถึงได้

นอกจากนี้ ต้องมีกลไกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที และตั้งกองทุนภาษีคาร์บอน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนแก้ไขปัญหาระยะยาว รวมทั้งควรมีนโยบายบังคับให้รถสาธารณะทุกประเภทใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน 10 ปี และต้องบังคับใช้กฎหมายการเผาชีวมวลและเผาขยะในที่โล่งอย่างจริงจัง