News

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 17 องค์กร รวมตัว จี้ 10 ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ

ขบวนวันแรงงานแห่งชาติ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 17 องค์กร มารวมตัวกัน เดินขบวนจากสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ไปยังศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ 10 ข้อ อาทิ ขอให้ปรับฐานการรับเงินบำนาญเริ่มต้น 5,000 บาท กรณีผู้ประกันตนเกษียณอายุและรับบำนาญถ้าสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต่อ ให้คงสิทธิรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ เหมือนเดิม พร้อมขยายอายุผู้ประกันตนจาก 15-60 ปี ไปเป็น 70 ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุ

ถัดมาขอให้รัฐบาลจัดระบบสวัสดิการ หรือกองทุน สวัสดิภาพของลูกจ้างให้เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ยังขอให้รัฐบาลแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน กำหนดอายุเกษียณของลูกจ้าง 60 ปี แต่กรณีลูกจ้างอายุ 55 ปี จะลาออก ให้นายจ้างจัดสิทธิประโยชน์ เช่นเดียวกับลูกจ้างเกษียณ

ผู้สื่อข่าว ไปพูดคุยกับผู้ใช้แรงงานยังมีความคาดหวังว่าปีนี้ จะได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ต้องยอมรับว่า ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่ารถเมล์ สินค้าและบริการปรับขึ้นไปหมดแล้ว

ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ และกล่าวปราศรัยกับผู้ใช้แรงงาน ระบุว่า ปัญหาการว่างงานของไทย ตอนนี้ น้อยที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก มีแรงงานว่างงานประมาณ 370,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37

มอบหมายกระทรวงแรงงานกำหนดแนวทางส่งเสริมให้แรงงานได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ คุ้มครองแรงงานรายได้ พัฒนาทักษะฝีมือ มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีหลักประกันทางสังคม เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น