News

เขื่อนลำปาวหยุดการส่งน้ำ จ.กาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำปาว เปิดเผยว่าในวันที่ 3 พฤษภาคม นี้ เขื่อนลำปาว จะปิดการส่งน้ำ เพื่อซ่อมแซมอาคารชลประทาน โดยขอให้เกษตรกรกักเก็บน้ำไว้ในสระน้ำ แปลงนา บ่อพักน้ำ เพื่อใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา รวมทั้งในการอุปโภค-บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงหน้าแล้ง 

ปัจจุบัน เขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 461 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 23 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำใช้ได้ 361 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 18 ของความจุอ่างแม้จะมีเพียงพอต่อความต้องการในช่วงหน้าแล้ง แต่ก็เตือนให้ประชาชน ยังคงต้องช่วยกันประหยัดน้ำในการอุปโภคและบริโภค