News

จิตอาสาทั่วประเทศร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กว่า 600 คน ร่วมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณวัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคมนี้ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความสามัคคี มีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลย ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด จิตอาสาหลายร้อยคนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ เตรียมพร้อมสำหรับประกอบพิธีในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม

จิตอาสาและผู้ใช้น้ำในพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา รวมตัวกันที่อ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม

ที่วัดประมวลราษฎร์ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีปลงผมนาค จำนวน 112 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดระยะเวลาอุปสมบท 15 วัน เพื่อศึกษาหลักธรรมและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

จังหวัดสตูล จัดพิธีอุปสมบทหมู่ขึ้นเช่นกัน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญบุญและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดขึ้นตามวัดต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด 16 อำเภอ จำนวน 16 วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ 233 คน