News

พสกนิกรไทยร่วมทำความดี ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ยะลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระภิกษุสงฆ์ 40 รูป

ที่ศาลาการเปรียญวัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์ บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 40 รูป

ทั้งนี้ มหาเถรสมาคมให้คณะสงฆ์และจังหวัดทุกจังหวัด บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้เกิดความตระหนักหวงแหนและพร้อมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคง เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยทุกคน และนับเป็นมงคลอย่างยิ่ง เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

สำหรับการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจะได้มีโอกาสรับการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเรียนรู้หลักธรรมในการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติทั้งทางกายและจิตใจให้เกิดมรรคผลแก่ตนเอง สามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

บึงกาฬจิตอาสาปรับภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ 3 พ.ค. เวลา 07.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ที่ประกอบไปด้วยข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าและประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัด ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธีของจังหวัด ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนทั้งท่องเที่ยว ที่จะเข้าร่วมพิธี โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาด และล้างทำความสะอาดถนน ให้พร้อมสมบูรณ์สำหรับวันงานพระราชพิธี ที่จะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ราชการ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าฯโคราช นำข้าราชการ-จิตอาสา เตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี ทำความเคารพพระฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมทั้ง กล่าวเปิดและให้โอวาท

จากนั้น ประธานพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คุกเข่า พร้อมกล่าวปฏิญาณ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  3 ครั้ง และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยร่วมกันเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดพื้น อาคาร ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม.


เรือนจำกาฬสินธุ์นำผู้ต้องขังทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อเวลา 08.30 น. ที่เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และผู้ต้องราชทัณฑ์ชาย หญิง ร่วมพิธี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 4 พฤษภาคม 2562  พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ผู้ต้องราชทัณฑ์ ต่างมีความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น จึงร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา กราบบังคมทูลในนามปวงชนชาวไทยนั้น ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและพระราชอาณาจักร โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จึงเป็นวันที่ปวงชนชาวไทย ต่างมีความชื่นชมยินดี ในพระบุญญาธิการแห่งใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชาวไทย ต่างพร้อมใจกันถวายความเคารพ เทิดทูน บูชาพระองค์ว่า เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง