News

กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดขึ้นทุกจังหวัดเป็นเวลา 1 ปี

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมใหญ่ ๆ คือ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ซึ่งจะทำในทุกจังหวัด

โดยกระทรวงสาธารณสุข จะส่งแผนการปฎิบัติงานให้กับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อนำไปปฎิบัติงาน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมกับจิตอาสา โดยจะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม ตรวจตา และสุขภาพจิต ตลอด 1 ปี รวม 4 ครั้ง เริ่มครั้งแรกเดือนพฤษภาคมนี้ ถึงมิถุนายน ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม และครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2563

ด้านกระทรวงแรงงาน ได้เปิดรับบริจาคโลหิตจากแรงงานเพื่อนบ้าน ตามโครงการ "แรงงานต่างชาติร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า