News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ฯพณฯ นายอันด์เชย์ ดูดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์ ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดสนิทสนมที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด