News

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 400 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โอกาสนี้ ได้กล่าวถึงความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เมื่อวันที่ 22 และ 26 เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของราษฏรได้รับความเสียหาย 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวชิรบารมี, อำเภอสากเหล็ก, อำเภอวังทรายพูน, อำเภอบางมูลนาก, อำเภอโพทะเล, อำเภอทับคล้อ, อำเภอสามง่าม และอำเภอเมืองพิจิตร รวม 400 หลังคาเรือน

จากนั้น ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ครอบครัว ที่ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี ได้แก่ครอบครัวของนายฝาก งามสะอาด อายุ 57 ปี ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อาศัยอยู่กับภรรยา และครอบครัวของนายไทย งามสะอาด อายุ 84 ปี อาศัยอยู่บ้านคนเดียว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด