News

จิตอาสาร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ จ.พิษณุโลก

ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ร่วมกันจัดทำฝาย ชะลอน้ำ ในพื้นที่หมู่ 2 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และบ้านท่านางงาม หมู่ 10 เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับการอุปโภค และบริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง