ราชกิจจาฯ ประกาศ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 14:37 น.

Views

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ความว่า

ประกาศ
พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก