News

ราชกิจจาฯ ประกาศ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ความว่า

ประกาศ
พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา