เฉลิมพระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฉลิมพระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 5 พ.ค. 2562 เวลา 18:39 น.

Views

5 พ.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" พระประวัติของทั้งสองพระองค์ พระเจ้าภาคิไนยเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ พระเจ้าภาคิไนยเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นพระธิดาองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระขนิษฐภคินี รัชสมัยของรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนา ทั้งสองพระองค์ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าตั้งแต่ประสูติ

Tag : เฉลิมพระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ