พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 5 พ.ค. 2562 เวลา 20:31 น.

Views

พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระปรมาภิไธย
"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"


การอ่านออกเสียง
พระ - บาด - สม - เด็ด - พระ - ปะ - ระ - เมน - ทะ - ระ - รา - มา - ทิบ - บอ - ดี - สี - สิน - มะ - หา - วะ - ชิ - รา - ลง - กอน
มะ - หิ - สอน - ภู - มิ - พน - ราด - ชะ - วะ - ราง - กูน
กิ - ติ - สิ - หริ - สม - บูน - อะ - ดุน -  ยะ - เดด
สะ - หยาม - มิน - ทรา - ทิ - เบด - ราด - วะ - โร - ดม
บอ - รม - มะ - นาด -  บอ - พิด
พระ - วะ - ชิ - ระ - เกล้า - เจ้า - อยู่ - หัว

Tag : พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐