พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 5 พ.ค. 2562 เวลา 20:32 น.

Views

พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียง
สม- เด็ด - พระ - นาง - เจ้า - สุ - ทิ - ดา - พัด - ชะ - ระ - สุ - ทา - พิ - มน - ลัก - พระ - บอ - รม - รา - ชิ - นี

Tag : พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี