News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค จากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เวลา 19.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุตตานทอง ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค ไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามเส้นทางถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เข้าถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง และเลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ลักษณะการเดินในริ้วขบวน คล้ายกับการสวนสนาม วงดุริยางค์บรรเลงเพลงให้จังหวะประกอบการเคลื่อนริ้วขบวน มีทั้งหมด 6 เพลง ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงมาร์ชราชวัลลภ, เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล, เพลงยามเย็น และเพลงใกล้รุ่ง รวมทั้ง เพลงสรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญพระนารายณ์

เมื่อยาตราริ้วขบวนถึงยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ บรรพชิตจีน และญวณ ถวายพระพร แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระราชาคณะ และพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี ฉัพพรรณรังสี

จากนั้น ทรงอัญเชิญพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี สวมที่พระเศียรพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ เสร็จแล้วถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 ปางสมาธิ ตามแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตักกว้าง 2 ศอกคืบ หรือ 60 นิ้ว กะไหล่ทองเนื้อแปด น้ำหนัก 108 บาท เป็นทองคำที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้แต่งพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์ ทำให้พระพุทธอังคีรสมีพระฉวีวรรณเป็นทองคำทั้งองค์ สมกับพระนาม "อังคีรส" ซึ่งเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า มีความหมายว่า "มีรัศมีออกตามพระกาย" จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ วาสน์ วาสโน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชอุปัธยาจารย์

ต่อจากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพุทธรูปทองคำ ปางห้ามญาติ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์ อันเป็นวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค มายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยทางวัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาตินี้ มีความสูงจากพระบาทจรดพระรัศมี รวม 10 นิ้วเท่าเลขรัชกาล ศิลปรัตนโกสินทร์ พร้อมฉัตรทองคำ 7 ชั้นกางกั้น น้ำหนักทองคำองค์พระและฉัตร รวม 5 กิโลกรัมเศษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแผ่นทองคำที่ทรงเจิม และทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานแล้ว เพื่อเชิญมาหล่อพระพุทธรูปด้วย เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม