News

ลงนามถวายพระพร ชื่นชมพระบารมีในหลวง

ที่จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนำพสกนิกร ร่วมกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมกับ ร่วมชมพระราชพิธีบรมเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์จากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างมาก

เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก พสกนิกรร่วมกันรับชมพระราชพิธีสำคัญผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รวมถึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ขณะที่บรรดาจิตอาสา ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีด้วยความเต็มใจ แม้จะไม่ได้ร่วมชมพระราชพิธีและต้องทำงานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจลดลง ส่วนพสกนิกรรายอื่นที่ไม่ได้ออกมาร่วมพิธีได้ร่วมกันสวมใส่เสื้อเหลือง และรับชมพระราชพิธีผ่านทางโทรทัศน์ด้วยความปลาบปลื้ม

ส่วนที่จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ และสระแก้ว พสกนิกรจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ออกมาร่วมพิธีถวายราชสักการะ และติดตามรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยความปราบปลื้มปิติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

เช่นเดียวกับทางภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สตูล ทั้งชาวไทยพุทธ และ ไทย-มุสลิม แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสีเหลืองออกมาร่วมพิธีถวายพระพรและชื่นชมพระบารมีผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยความปลาบปลื้มพร้อมกับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีต่อพสกนิกรที่อยู่ใต้ร่มบรมโพธิสมภาร ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ รวมไปถึงชาติ ศาสนา