News

รัฐบาลถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชวงศ์

รัฐบาลถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และทรงเป็นต้นแบบของการรักษาสมบัติชาติ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ถวายสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยที่ทั้งหนักและหนา ประทับบนพระที่นั่งที่แคบและโคลงไปมาตลอดหลายชั่วโมง เช่นเดียวกับพระขัตติยะมานะของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ที่ทรงร่วมขบวนทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

ทั้งนี้เพื่อทรงธำรงไว้ ซึ่งโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต แสดงพระองค์เป็นต้นแบบของการ รักษาคุณค่าของขนบธรรมเนียมที่มีอารยะ และมีเอกลักษณ์ที่งดงามของโลก โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นสถาบันหลักและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังชื่นชมและขอบคุณข้าราชบริพาร เจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชน จิตอาสาทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันอุทิศทั้งกำลังกายและใจ เพื่อให้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ขั้นตอนของพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ มาจนถึงการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคสำเร็จลุล่วง สง่างาม และสมพระเกียรติ