News

มส.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประทานสัมโมทนียกถา เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นทรงเป็นประธานนำพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ในกรุงเทพมหานคร เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

โอกาสนี้ นายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ ช่อง 7HD เป็นตัวแทนผู้บริหาร นำนักแสดง ได้แก่ ยูโร ยศวรรธน์, เบน สันติราษฎร์, ชิงชิง คริษฐา และแพทตี้ พิมพาภรณ์ พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล จะได้รับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี ด้วย

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนภูมิภาคจะจัดพิธีที่วัด และพระอารามหลวง ที่แต่ละจังหวัดกำหนด

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และมีพระเทพวินยาภรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และสมาทานศีล ถวายเป็นพระราชกุศล