News

นักโบราณคดีลุยเจาะกำแพงเมืองเชียงใหม่ หาอายุที่แท้จริง หนุนข้อมูลเสนอมรดกโลก

นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ขุดสำรวจเจาะกำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก หรือกำแพงดินบริเวณป้อมหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บตัวอย่างศึกษาชั้นดินที่ทับถมทางโบราณคดี โบราณวัตถุ และนำตัวอย่างดินแต่ละชั้นไปหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันอายุของกำแพงเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการการดำเนินงานทางโบราณคดีเพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอมรดกโลกของเมืองเชียงใหม่

แม้ครั้งนี้จะไม่ได้เป็นครั้งแรกของการสำรวจแต่การขุดค้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญ เพราะถือเป็นการหาคำตอบที่ชัดเจน เพื่อนำไปสนับสนุนการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นการกำหนดอายุของเมือง การหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ จึงถูกนำมาใช้ในโครงการนี้ด้วย

การขุดค้นครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่พบหลักฐานร่องรอยเสาไม้ที่ถูกฝังไว้ในชั้นดิน ซึ่งคาดว่าเป็นวิธีการก่อสร้างกำแพงเมืองด้วยภูมิปัญญาของคนในอดีต หากเป็นไปตามที่คาดการณ์จะสรุปได้ว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช 1839 ได้ ตามตำนานที่เล่าสืบทอดต่อกันมา

เบื้องต้น ต้องรอผลการตรวจสอบดินจากทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งและหากตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ทางสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จะรวบรวมหลักฐานเสนอองค์การยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง