พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

วันที่ 9 พ.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ฯพณฯ นายรูเวน รูวี ริฟลิน (Rivlin) ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล นครเยรูซาเลม ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิสราเอล

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและรัฐอิสราเอลจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น วันเอกราชของรัฐอิสราเอล ประธานาธิบดีอิสราเอล อิสราเอล