News

สพฐ.สั่งโรงเรียนรีบแจกจ่ายค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์ก่อนเปิดเทอม

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ รวม 5 รายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปยังโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ให้กับโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้ว

สัปดาห์หน้าก็จะเปิดเทอมแล้ว จึงขอให้โรงเรียนเร่งแจกจ่ายให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ได้มารับเงินในวันมอบตัวนักเรียน ไปจัดซื้อชุดนักเรียนชุดพละ รองเท้านักเรียน เป็นต้น สำหรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ให้เป็นจำนวนเงิน แตกต่างไปตามระดับชั้น เช่น อนุบาล 300 บาท ประถมศึกษา 360 บาท มัธยมต้น 450 บาท มัธยมปลาย 500 บาท และ ปวช. 900 บาท ต่อปีการศึกษา

นอกจากนี้ ก็ยังมีค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ สมุด ปากกา แบบฝึกหัดยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต โดยเด็กอนุบาลจะได้คนละ 100 บาท, ประถมศึกษา150 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท และ ปวช.คนละ 230 บาทต่อปี

เปิดเทอมใหม่ กับการปฏิรูปการศึกษา ของเด็กยุคใหม่ ล่าสุดมีการลงนามข้อตกลงระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เน้นการพัฒนา และเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการเรียนรู้และท่องจำเนื้อหาและทฤษฎี ให้เป็นการพัฒนาความสามารถ หรือสมรรถนะ ในการแสดงออกของนักเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน จะต้องเปลี่ยนแปลงไป เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ หรือ Active Learning เป็นการเรียนที่ต้องให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ครู จะเป็นผู้นำการปฏิรูปการศึกษา สร้างสื่อนวัตกรรมการศึกษา วิจัย และเน้นที่ความเข้าใจ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน