สพฐ.จัดนิทรรศการ 4 ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้

วันที่ 11 พ.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดนิทรรศการผลงาน สพฐ. "4 ปี การศึกษา พัฒนาชายแดนใต้" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมาได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันกับทุกภาคส่วน ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการพัฒนาการศึกษาใต้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ทำงานเชื่อมโยงร่วมกันจนทำให้เห็นภาพความสำเร็จเกิดผลเชิงประจักษ์ ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น มั่นคง นักเรียนมีระเบียบวินัยร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และสร้างโอกาส ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถพัฒนาทางกีฬา ดนตรี อาชีพ อย่างต่อเนื่อง น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางวางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งยูเนสโก้ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ชื่นชมการดำเนินโครงการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย

ทั้งนี้ จะมีการจัดชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ใน 6 ภูมิภาค 5 พื้นที่ครั้งแรกระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน นี้ ณ หาดสะมิหลา จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีลูกเสือจากในประเทศกลุ่มอาเซียนมาร่วมชุมนุมด้วย

Tag : สนามข่าว 7 สี