สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562"

วันที่ 12 พ.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 17.06 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562" ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลวิสาขบูชาให้ยั่งยืนถาวร

โดยปีนี้ จัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมนำหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพิ่มพลังศรัทธาศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ทั้งยังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ในการนี้ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และโล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ, รางวัลการบรรยายธรรม และรางวัลการประกวดโอ้เอ้วิหารราย
    
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมา, หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมี 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย โดยเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2436 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ต่อมาได้สถาปนาเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบของมหาวิทยาลัย และได้จัดการศึกษาในลักษณะบูรณาการวิชาการทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายด้วยหลักด้วยหลักพุทธวิทยา ให้สามารถนำหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ลานคนเมือง พระบรมสารีริกธาตุ