News

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562"

เวลา 17.06 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562" ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลวิสาขบูชาให้ยั่งยืนถาวร

โดยปีนี้ จัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมนำหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพิ่มพลังศรัทธาศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ทั้งยังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ในการนี้ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และโล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ, รางวัลการบรรยายธรรม และรางวัลการประกวดโอ้เอ้วิหารราย
    
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมา, หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมี 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย โดยเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2436 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ต่อมาได้สถาปนาเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบของมหาวิทยาลัย และได้จัดการศึกษาในลักษณะบูรณาการวิชาการทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายด้วยหลักด้วยหลักพุทธวิทยา ให้สามารถนำหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด