หน่วยงาน และประชาชน ที่สนใจหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สามารถทำหนังสือส่งไปยังสำนักพระราชวัง

วันที่ 12 พ.ค. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์ และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศ ในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานนำคณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนที่สนใจ สามารถทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวัง ส่งไปที่ กองกลาง กรมบังคับการ สำนักพระราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือโทร 0-2224-3333

Tag : หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน หนังสือพระราชทาน บทเจริญพระพุทธมนต์